Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Authors=Editorial Board of Geological Map of Shimane Prefecture ! KOBAYASHI Hideo ! OKUBO Masahiro ! MURAKAMI Nobuhide ! YOKOYAMA Kanae ! MITSUNASHI Takashi ! SHIMADA Ikuro ! MIURA Kiyoshi ! ONISHI Ikuo ! TOKUOKA Takao ! NISHIMURA Yujiro ! IIZUMI Shigeru ! YAMAUCHI Seiki ! YAMAGUCHI Yoshiaki ! WATANABE Teruo ! TAKAYASU Katsumi ! KOMURO Hiroaki ! SUZUKI Noriyuki ! TAMAKI Kensaku ! YUASA Makoto ! MURAKAMI Fumitoshi ! HONZA Eiichi

Journal/Book_names=Geological Map of Shimane Prefecture, 1:200,000

Publish_Country=Japan

pages=1 sheet

Publish_year=1982

Publisher=Editorial Board of Geological Map of Shimane Prefecture

Language_of_Text=JA

Data_Type=MP

Area_Country=Japan

Map_Type_1=Geological Map

Map_Scale=200000

latitude(left)=34.29870

longitude(left)=131.66272

latitude(right)=36.35012

longitude(right)=133.37108

ID=198204227