Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

The relation between the Hikami granite and the Paleozoic formations

Authors=YOSHIDA Takashi! NOZAWA Tamotsu! KATADA Masato

Journal/Book_names=NIHON RETTOU OYOBI SHUUHEN CHIIKI NI OKERU KABU KOSEIKAI KARA JOUBU GENSEIKAI NI TSUITE NO CHISHITSUGAKUTEKI GANSEKIGAKUTEKI SHOMONDAI ! MONBUSHOU KAGAKU KENKYUUHI HOJOKIN SOUGOU KENKYUU B (530611) KENKYUU HOUKOKU ( SHOUWA 55 NENDO )

Publish_Country=Japan

pages=73-78

Publish_year=1981

Language_of_Text=JA

Data_Type=RE

ID=198103845