Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Metamorphic pebbles in the Permian Mugitani formation, Southwest Japan

Authors=NISHIMURA Yujiro! MIKAMI Takahiko! SUZUKI Morihisa! NAKAMURA Eizo

Journal/Book_names=NIHON RETTOU OYOBI SHUUHEN CHIIKI NI OKERU KABU KOSEIKAI KARA JOUBU GENSEIKAI NI TSUITE NO CHISHITSUGAKUTEKI GANSEKIGAKUTEKI SHOMONDAI ! MONBUSHOU KAGAKU KENKYUUHI HOJOKIN SOUGOU KENKYUU B (530611) KENKYUU HOUKOKU ( SHOUWA 55 NENDO )

Publish_Country=Japan

pages=33-36

Publish_year=1981

Language_of_Text=JA

Data_Type=RE

ID=198102251