Linked Data Service of GSJ
Geological Literature
Hypocenter Locations by a Dense Network
HORIUCHI Shigeki, ITO Kiyoshi, MORIYA Takeo, NISHIGAMI Kinya, OOIDA Tooru, OUCHI Toru, TANADA Toshikazu, TSUKUDA Tameshige, YAMAZAKI Fumihito, AOKI Harumi, FUJII Iwao, HANEDA Toshio, HASEGAWA Akira, HASHIMOTO Shin'ichi, HIRAHARA Kazurou, HIRATA Naoshi, HIRANO Norio, IIO Yoshihisa, IKAMI Akira, ISHIKETA Yukio, ITO Akihiko, KANAZAWA Toshihiko, KANESHIMA Satoshi, KARAKAMA Ikuo, KOBAYASHI Masaru, KOIZUMI Makoto, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KURATA Yuji, KURIYAMA Satoru, KUROISO Akio, MATSUZAWA Toru, MIKUMO Takeshi, MITSUNAMI Toshio, MIURA Katsumi, MIURA Kazuaki, MIYAJIMA Rikio, MIYAMACHI Hiroki, MIZOUE Megumi, NAKAJIMA Atsushi, NAKAMURA Isao, NAKAMURA Masaru, NAKAYAMA Toru, OIKE Kazuo, OKAMOTO Takuo, OHKURA Takahiro, SAEKI Tatsuo, SAKAI Kaname, SHIBUTANI Takuo, SUZUKI Masayuki
itemdescription
TitleHypocenter Locations by a Dense Network
AuthorsHORIUCHI Shigeki, ITO Kiyoshi, MORIYA Takeo, NISHIGAMI Kinya, OOIDA Tooru, OUCHI Toru, TANADA Toshikazu, TSUKUDA Tameshige, YAMAZAKI Fumihito, AOKI Harumi, FUJII Iwao, HANEDA Toshio, HASEGAWA Akira, HASHIMOTO Shin'ichi, HIRAHARA Kazurou, HIRATA Naoshi, HIRANO Norio, IIO Yoshihisa, IKAMI Akira, ISHIKETA Yukio, ITO Akihiko, KANAZAWA Toshihiko, KANESHIMA Satoshi, KARAKAMA Ikuo, KOBAYASHI Masaru, KOIZUMI Makoto, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KURATA Yuji, KURIYAMA Satoru, KUROISO Akio, MATSUZAWA Toru, MIKUMO Takeshi, MITSUNAMI Toshio, MIURA Katsumi, MIURA Kazuaki, MIYAJIMA Rikio, MIYAMACHI Hiroki, MIZOUE Megumi, NAKAJIMA Atsushi, NAKAMURA Isao, NAKAMURA Masaru, NAKAYAMA Toru, OIKE Kazuo, OKAMOTO Takuo, OHKURA Takahiro, SAEKI Tatsuo, SAKAI Kaname, SHIBUTANI Takuo, SUZUKI Masayuki
Data nameJournal of Physics of the Earth
Volume40
Num2
Page313-326
Year1992
PublisherSeismological Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Geodetic Society of Japan, Center for Academic Publications Japan
LanguageEN
Abstract languageEN
ISSN00223743
@idhttps://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/199201595