Linked Data Service of GSJ
Geological Literature
Three-Dimensional P and S Wave Velocity Structure in the Focal Region of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake
HIRAHARA Kazuro, HIRATA Naoshi, IKAMI Akira, MIYAMACHI Hiroki, YUBUKI Tetsuichiro, AOKI Harumi, FUJII Iwao, HANEDA Toshio, HASEGAWA Akira, HASHIMOTO Shin'ichi, HIRANO Norio, HORIUCHI Shigeki, IIO Yoshihisa, ISHIKETA Yukio, ITO Akihiko, ITO Kiyoshi, KANAZAWA Toshihiko, KANESHIMA Satoshi, KARAKAMA Ikuo, KOBAYASHI Masaru, KOIZUMI Makoto, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KURATA Yuji, KURIYAMA Satoru, KUROISO Akio, MATSUZAWA Toru, MIKUMO Takeshi, MITSUNAMI Toshio, MIURA Katsumi, MIURA Kazuaki, MIYAJIMA Rikio, MIZOUE Megumi, MORIYA Takeo, NAKAJIMA Atsushi, NAKAMURA Isao, NAKAMURA Masaru, NAKAMURA Toru, NISHIGAMI Kinya, OIKE Kazuo, OKAMOTO Takuo, OKURA Takahiro, OOIDA Tooru, OUCHI Toru, SAEKI Tatsuo, SAKAI Kaname, SHIBUTANI Takuo, SUZUKI Masayuki, SUZUKI Sadaomi, TAKAHASHI Masayoshi
itemdescription
TitleThree-Dimensional P and S Wave Velocity Structure in the Focal Region of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake
AuthorsHIRAHARA Kazuro, HIRATA Naoshi, IKAMI Akira, MIYAMACHI Hiroki, YUBUKI Tetsuichiro, AOKI Harumi, FUJII Iwao, HANEDA Toshio, HASEGAWA Akira, HASHIMOTO Shin'ichi, HIRANO Norio, HORIUCHI Shigeki, IIO Yoshihisa, ISHIKETA Yukio, ITO Akihiko, ITO Kiyoshi, KANAZAWA Toshihiko, KANESHIMA Satoshi, KARAKAMA Ikuo, KOBAYASHI Masaru, KOIZUMI Makoto, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KURATA Yuji, KURIYAMA Satoru, KUROISO Akio, MATSUZAWA Toru, MIKUMO Takeshi, MITSUNAMI Toshio, MIURA Katsumi, MIURA Kazuaki, MIYAJIMA Rikio, MIZOUE Megumi, MORIYA Takeo, NAKAJIMA Atsushi, NAKAMURA Isao, NAKAMURA Masaru, NAKAMURA Toru, NISHIGAMI Kinya, OIKE Kazuo, OKAMOTO Takuo, OKURA Takahiro, OOIDA Tooru, OUCHI Toru, SAEKI Tatsuo, SAKAI Kaname, SHIBUTANI Takuo, SUZUKI Masayuki, SUZUKI Sadaomi, TAKAHASHI Masayoshi
Data nameJournal of Physics of the Earth
Volume40
Num2
Page343-360
Year1992
PublisherSeismological Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Geodetic Society of Japan, Center for Academic Publications Japan
LanguageEN
Abstract languageEN
ISSN00223743
@idhttps://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/199201375